MENÜ
Sepetiniz
Sorularınız mı var? Bizimle hemen buraya tıklayarak WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Satış Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi

Satışı yapılan lisanslar Logo Yazılımın Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesine bağlıdır.


“SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ”

UYARI: LÜTFEN BU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİNİ (“SÖZLEŞME”) DİKKATLİCE

OKUYUNUZ. BU SÖZLEŞME, SİZİN LİSANS VERENDEN SÜRESİZ VE MÜNHASIR OLMAYAN

KULLANMA LİSANSINI ALDIĞINIZ YAZILIMDAN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KOŞULLARI

İÇERMEKTEDİR. YAZILIMI BİLGİSAYARINIZA İNDİREREK YA DA YAZILIMI KULLANARAK; BU

SÖZLEŞMEYİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ

BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ. YAZILIMI İNDİRDİĞİNİZ VE/VEYA KULLANDIĞINIZ ANDA BU

SÖZLEŞME YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR. BU KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ YAZILIMI

BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEYİN VE/VEYA KULLANMAYIN.

1. TANIMLAR

1.1. Lisans Veren: Yazılım’ın fikri ve sınaî mülkiyet haklarına sahip GOSB, Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609

Gebze, Kocaeli adresinde mukim Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ni tanımlar.

1.2. Kullanıcı: Tüm hakları Lisans Verene ait olan Yazılımın kullanma lisansını ve Yazılım için verilecek LEM

hizmetlerini; yalnızca kendi dahili ihtiyaçları için kullanmak amacıyla satın alan gerçek veya tüzel kişiliği

tanımlar.

1.3. Yazılım: Lisans Veren tarafından veya Lisans Veren için geliştirilen; mülkiyeti, ticari lisans ve/veya mali/telif

hakları Lisans Verene ait olan; insan veya makine tarafından okunabilir formdaki standart Bilgisayar

Programını ifade eder. Aksi belirtilmedikçe, Kullanıcının kullanma lisansını satın aldığı ve Lisans Veren

tarafından bildirilen erişim merkezine uzaktan erişim suretiyle indirip, bilgisayarına kurduğu yazılımdır.

1.4. Sipariş Formu: (i) Kullanma lisansının Lisans Veren’den doğrudan satın alınması halinde, Lisans Veren ile

Kullanıcı arasındaki sipariş formunu veya (ii) Kullanma lisansının “Yeniden Satıcı”dan satın alınması halinde,

söz konusu Kullanıcı’ya satış yapılması amacıyla Yeniden Satıcı ile Lisans Veren arasında düzenlenen her

türlü yazılı ve/veya elektronik siparişi, sipariş formunu tanımlar. Kullanıcı, satın aldığı Yazılım kullanma

lisansı ile ilgili olarak, Lisans Veren ile Yeniden Satıcı arasındaki bahse konu sipariş formunun kendisi için

bağlayıcı olacağını kabul etmiştir.

1.5. Kullanma Lisansı: Yazılımın ve Dokümantasyonun bilgisayara yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması için

bu Sözleşme koşullarına tabi olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında verilen münhasır olmayan

ve süresiz lisansı tanımlar.

1.6. Dokümantasyon: Lisans Veren tarafından Yazılımla birlikte basılı veya elektronik ortamda sağlanan

dokümanlardır.

1.7. LEM: Kullanıcının Kullanma Lisansına sahip olduğu Yazılıma; bu Sözleşmenin 4. maddesi uyarınca Lisans

Veren tarafından sağlanan ve sağlanacak olan lisans güncelleme hizmetlerini ifade eder.

1.8. İştirak: Kullanıcının; hisselerinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu tüzel kişilerdir. Tüzel kişiler, bu

maddede belirtilen hisse oranı muhafaza edildiği sürece; bu Sözleşme kapsamında İştirak olarak kabul

edilirler.

1.9. Üçüncü Şahıs: Bu Sözleşmenin tarafları dışında kalan gerçek kişi, tüzel kişi, ticari şirket, vakıf, dernek,

kamu tüzel kişisi gibi yerli, yabancı hukuki kişileri ifade eden genel terimdir.

1.10. Üçüncü Şahıs Yazılımı: Yazılımın içine gömülü veya entegre olan ve/veya Yazılım ile birlikte sağlanan

ve/veya işlenen; açık kaynak kodlu yazılımlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere fikri mülkiyet hakları

Lisans Veren dışındaki Üçüncü Şahıslara ait olan yazılımları tanımlar.

1.11. Bölge: Yazılımla ilgili olarak Kullanıcıya Kullanma lisansı verilen bölgeyi ifade eder. Bu bölge, Sözleşme’nin

6.3 maddesine tabi olmak koşuluyla tüm dünyadır.

1.12. Yeniden Satıcı: Lisans Verenden aldığı Kullanma Lisansını bir kereye mahsus olmak üzere Kullanıcıya

yeniden satmaya yetkili gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

1.13. Yeniden Satış Sözleşmesi: Lisans Verenin, Yeniden Satıcıya verdiği lisans ve kapsama uygun olarak

Yeniden Satıcı ile Kullanıcı arasında imzalanan Kullanma Lisansı satış sözleşmesini tanımlar.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu Sözleşme, Kullanıcının Lisans Veren tarafından bildirilen erişim merkezine uzaktan erişim suretiyle

indirip, bilgisayarına kurduğu Yazılım için Kullanıcıya sağlanan; Bölge’de geçerli ve münhasır olmayan

“Süresiz Kullanım Lisansı”nın kapsamı ile bu lisansa bağlı olarak ve ilgili LEM Bedeli karşılığında Yazılım’a

verilecek standart LEM hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin karşılıklı hüküm ve koşulları düzenler.

3. LİSANS KOŞULLARI

3.1. Süresiz Kullanma Lisansı: Bu Sözleşmede belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde Kullanıcı; Yazılım’ı,

Bölgede bulunan ve kurulum sırasında beyan edeceği adresteki bir sunucusuna/donanıma (“Saptanmış

Mahal”) kurabilir. Kullanıcı, Yazılımı; Saptanmış Mahal dışında bir yere kurmak ve Saptanmış Mahali

değiştirmek istediğinde, yeni adresi, Yazılımı kurmadan önce Lisans Verene yazılı olarak bildirmekle

yükümlüdür. Kullanıcı, Yazılımı uygun konfigürasyonda bir Saptanmış Mahalde kurma, kendi dahili iş

ihtiyaçları için lisansı verilen kullanıcı sayısı ve koşullarında kullanma hakkını elde etmektedir. Kullanma

hakkı; yazılımı yükleme, görüntüleme ve çalıştırma anlamına gelir. Münhasır olmayan ve Üçüncü Şahıslara

devir hakkı içermeyen bu basit kullanma lisansı dışında kalan tüm diğer fikri ve sınai mülkiyet hakkı; Lisans

Veren üzerinde kalır ve bu Sözleşme kapsamı dışındadır.

3.2. Ön Koşullar: (i) Yazılımın kurulacağı donanımla ilgili asgari teknik koşullar; (ii) Yazılımın, içerisindeki bir

modülün veya fonksiyonun çalışması için gerekli ön koşullar ile (iii) varsa, Yazılımın Üçüncü Şahıs

Yazılımlarıyla çalışabilmesi için gerekli ön koşullar Lisans Verenin web sitesinde duyurulmaktadır. Bu

koşulların karşılanmasından; münhasıran Kullanıcı sorumludur. İlgili ön koşulların ve teknik gerekliliklerin

v.10.0.0

2

karşılanmaması halinde bunun tüm sonuçlarından Kullanıcı sorumludur. Yeniden Satıcının, Lisans

Verenden aldığı lisans kapsamına aykırı olarak düzenlediği Yeniden Satış Sözleşmeleri, Lisans Vereni

bağlamaz.

3.3. Teslimat: Yazılım, Lisans Veren tarafından bildirilen erişim merkezine uzaktan erişim suretiyle indirilir, bu

şekilde teslim edilir. Kullanıcının fiziki teslim talebinde bulunma hakkı yoktur.

3.4. Lisansın Kapsamı: Yazılımın kullanma lisansı her zaman bu Sözleşme koşullarına tabidir. Aksi Lisans

Veren tarafından belirtilmediği sürece; lisansı alınan kullanıcı veya işlemci sayısının artırımı gibi kapasite

artırımına ilişkin ek lisans alımları, bu Sözleşmenin koşullarına tabi olacaktır.

Kullanıcı, Yazılımı; yalnızca Lisans Verene ve/veya Yeniden Satıcıya Lisans Bedelini ödediği yazılım

versiyonuyla ve/veya fonksiyonlarıyla kullanma hakkına sahiptir. Teknik açıdan erişimi mümkün olsa bile,

Yazılımın içindeki üst/farklı versiyon ve/veya fonksiyonların, ilgili lisans bedelleri ödenmeksizin kullanma

hakkı ise bulunmamaktadır. Böyle bir lisanssız kullanım halinde Lisans Veren, lisanssız kullanımla ilgili

geriye dönük lisans bedelini, lisanssız kullanımın tespit edildiği tarihteki cari fiyat listesi uyarınca Kullanıcıdan

talep edebilir. Lisans Verenin, lisansız kullanımla ilgili sair talep hakları ise saklıdır.

3.5. Bilgisayar İletişim Ağında (Network) Kullanma ve İştiraklerin Kullanımı: Kullanıcı, Yazılımı, Sipariş

Formunda/Kullanma Lisansında belirlenen kullanıcı sayısını aşmamak ve birden fazla sunucuya (file-server)

yüklememek şartıyla bir bilgisayar iletişim ağı (network) altında kurabilir ve kullanabilir. Yazılımın birden fazla

sunucuya yüklenmesi ya da birden fazla kullanıcı tarafından kullanılabilmesi için mutlaka yeni bir yazılım

paketinin veya kapasite artırımına ilişkin ek lisansın alınması veya Lisans Veren’den yazılı onay alınması

gerekir. Kullanıcıyla aynı iletişim ağını paylaşan ve aynı sunucudan yararlanan İştiraklerde, 1.8 maddesinde

belirtilen koşulları korudukları sürece, Kullanma Lisansı alınan Yazılımı; gerekli Kullanıcı lisansına sahip

olmak ve uzaktan bağlanmak suretiyle kullanabilir. Ancak bu hak, İştirake, Yazılımı kendi sunucusuna kurma

hakkı vermez. Kullanıcı, talep halinde ilgili İştirakinin bu maddede belirtilen koşullarının sağlandığına ve

korunduğuna dair teknik ve hukuki kayıtları Lisans Verene ibraz etmekle yükümlüdür. Kullanıcı, İştiraklerinin

lisans hüküm ve koşullarına uymalarını sağlamakla yükümlüdür. Kullanıcı, İştiraklerinin lisans hüküm ve

koşullarını ihlal etmesi halinde bu ihlalden müştereken ve müteselsilen sorumludur.

3.6. Sürüm/Versiyon Değişimi: Lisans Veren, tamamen kendi takdirine bağlı olarak; zamanlaması ve kapsamı

kendi inisiyatifinde olmak üzere Yazılımı geliştirebilir, günün şartlarına ve/veya yeni çıkan yasalara uyumlu

hale getirmek amacıyla Yazılımda değişiklikler yapabilir, yeni sürümler ve yeni versiyonlar çıkarabilir.

Kullanıcılar, ilgili lisans bedeli karşılığında yeni sürüm veya yeni versiyon programların kullanma lisansını

satın alabilirler. Lisans Veren, yeni sürüm ve yeni versiyon programlarının Kullanıcıya duyurulacağını ve eski

sürüm veya eski versiyon programlarla girilmiş bilgilerin yeni programlarla uyumlu olacağını taahhüt etmez.

Ancak Lisans Veren, ücretli olup olmayacağı geçiş sırasında Lisans Veren tarafından belirlenecek şekilde,

çıkardığı yeni versiyon için; eski versiyonla işlenmiş verileri yeni versiyona aktarmayı sağlayan özel yazılım

araçları sağlayabilir. Piyasadan kalkan, sonlandırılan ürünler için ise belirtilen özel yazılım araçları

sağlanmaz. Üretimden, piyasadan kalkan ve destek süresi sona eren Yazılım sürüm ve versiyonlarına LEM

verilmez.

Kullanma Lisansı alınan Yazılım, çalışmak için başka bir yazılıma, geliştirmeye veya Lisans Veren

hizmetlerine ihtiyaç duyuyorsa; söz konusu yazılımın, gerekli lisanslarının ve hizmetlerin edinilmesi ile bu

yazılımların gerektirdiği sürüm-versiyon uyumunun sağlanması Kullanıcının sorumluluğundadır. Mevzuatta

yapılan değişiklikler, Yazılımın çalışması için gerekli olan diğer yazılımların sürüm ve versiyonlarında

değişiklik yapılmasını, en güncel sürüm ve versiyona sahip olunmasını ve çeşitli Lisans Veren hizmetleri

gerektirebilir. Bu halde ilgili sürümlerin, hizmetlerin temin edinilmesinden ve geçişin sağlanmasından

Kullanıcı sorumludur.

Mevzuat veya teknik gereklilikler nedeniyle Yazılımın yeni sürüm veya versiyonları yayınlanabilir. Bu sürüm

veya versiyonların; Lisans Verenin belirleyeceği çerçevede ve ilgili lisans bedeli karşılığında ve/veya LEM

kapsamında edinilmesi Kullanıcının sorumluluğundadır.

3.7. Ürün Grupları Arasında Geçiş: Kullanıcı’nın Lisans Veren tarafından belirtilen tüm koşulları karşılayarak,

bir ürün grubundan başka bir ürün grubuna geçiş yapmak istemesi ve Lisans Veren tarafından bu talebin

kabul edilmesi halinde, Kullanıcı’nın önceki ürün grubuna ait Kullanma Lisans hakları herhangi bir ihbara

veya ihtara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Kullanıcı, bu durumda önceki ürününe ilişkin herhangi

bir lisans, kullanma hakkının kalmayacağını kabul ve beyan etmiştir.

3.8. Danışmanlık Hizmetleri: Yazılımın amacına ulaşabilmesi ve etkili şekilde verim sağlayabilmesi için

uygulama danışmanlığı hizmetleri dâhilinde kurulması önerilir. Ancak uygulama danışmanlığı hizmetlerinin

alınıp alınmaması Kullanıcının tercihine bağlıdır. Uygulama danışmanlığından verim alınabilmesi, uygulama

danışmanı ve Kullanıcının müşterek uyumlu bir çalışma ortamı yaratmasına bağlıdır. Uygulama

danışmanlığı hizmeti veren kişi ve firmalar; kendi nam ve hesaplarına çalışan bağımsız firmalardır ve bu

firmaların fiillerinden dolayı Lisans Verenin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.9. Yazılım Telif Hakları: Yazılım ve Dokümantasyonun tüm telif/fikri mülkiyet hakları Lisans Verene ait olup;

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, bu konuyla ilgili Kanun

Hükmünde Kararnameler, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile diğer ilgili mevzuat uyarınca koruma altına

alınmıştır. Kullanma lisans hakkı dışında kalan hukuka aykırı kopyalama eylemi ve benzeri işlemler, eylemin

nev’ine göre beş yıla kadar hapis ve çok yüksek miktarda adli para cezası ile yaptırıma bağlanmıştır.

Kullanıcı, başka yazılımlar ile ara işlerliği gerçekleştirmek amacıyla bile olsa Lisans Verenin önceden açık

yazılı izni olmaksızın Yazılımın kaynak kodunu kısmen veya tamamen parçalara ayıramaz, kopyalayamaz,

tersine mühendislik uygulayamaz, sırasını bozamaz veya sair surette yararlanamaz. Kullanıcı, Yazılımı

Üçüncü Şahısların kullanımına, yararlanmasına sunamaz. Kullanıcının Yazılımı veya Üçüncü Şahıs

v.10.0.0

3

Yazılımını işleme, değiştirme hakkı yoktur. Yazılımın bu maddeye aykırı olarak işlenmesi, değiştirilmesi

halinde değiştirilmiş, işlenmiş Yazılımın fikri mülkiyet hakları dahi tüm hakları Lisans Verene ait olur. Yazılıma

ilişkin materyalin ve dokümanların değiştirilmesi, Yazılım ve/veya Üçüncü Şahıs Yazılımları üzerindeki hak

sahipliğini gösterir fikri hak bildirimleri, ticaret ve/veya hizmet markaları ile diğer unsurların kaldırılması,

gizlenmesi veya değiştirilmesi, başka amaçlarla kullanılması, kopya edilmesi, çoğaltılması da yasak olup; bu

eylemler telif haklarının ihlali anlamına gelir. Yazılımın üzerinde çalıştığı Üçüncü Şahıslara ait veritabanı,

işletim sistemi, network ve benzeri yazılımlarının kullanım lisansına sahip olunmasından Kullanıcı bizzat

sorumludur.

3.10. Ürün Bilgisi- Lisans Doğrulama: Lisans Veren, Yazılım Kullanma Lisans kapsamının ve Fikri Mülkiyet

haklarının ihlal edilip edilmediğini kontrol için Kullanıcı mahallinde inceleme yapmayı veya Yazılım

aracılığıyla ilgili denetim modülünün çalıştırılmasını talep edebilir. Lisans Veren, Kullanıcı mahallinde bizzat

veya yetkilendireceği Üçüncü Şahıslar aracılığıyla lisans ölçümlemesi ve benzeri denetim yapabilir. Lisans

Veren böyle bir denetimi makul bir süre önce Kullanıcıya haber verir. Bu durumda Kullanıcı, gerekli her türlü

kolaylığı göstermekle ve talep edilenleri yerine getirmekle yükümlüdür. Denetim sonucunda Kullanıcının

lisans aşımında bulunduğu tespit edilirse, lisans aşımına konu fazla kullanım için o tarihteki cari fiyat listesi

üzerinden ek kullanıcı lisansı alınmalıdır. Lisans bedeli ödenmeyen modül veya fonksiyonalitenin

kullanıldığının tespiti halindeyse; o tarihteki cari fiyat listesi üzerinden geriye dönük kullanımı da içerecek

şekilde lisans alımı yapılmalıdır. Lisans Verenin lisans aşımı halinde her türlü hukuki ve cezai hakları saklıdır.

Ayrıca Lisans Veren, Yazılımın ve/veya LEM’in Kullanıcı ile ilişkilendirilebilmesi için etkinleştirme işlemini

şart koşabilir ya da zaman zaman Yazılımla ilgili doğrulama denetimi gerçekleştirebilir. Etkinleştirme,

doğrulama ya da internet tabanlı hizmetlerin kullanımı sırasında Kullanıcı ve/veya Yazılım; Lisans Verene

bilgi gönderebilir veya Yazılımın gerektiği gibi çalışabilmesi açısından karşıdan yüklemeler gerekebilir.

Lisans Veren, Yazılım ile ilgili iyileştirmeler ve geliştirmeler yapmak için ya da lisans doğrulama, aktifleştirme

ya da kullanıma son vermek amacıyla ve işin gerekleriyle sınırlı olarak; Kullanıcı nezdindeki Yazılıma, kurulu

bulunduğu donanıma, ürün ID'sine, modüllerine, etkinleştirme anahtarına, etkinleştirme işlemine, kullanılankullanılmayan

fonksiyonlara ve konfigürasyonundan ibaret bilgilere otomatik olarak ulaşabilir, herhangi bir

yolla bunlara erişip kayıt altına alabilir, işleyebilir ve istatistikî çözümleme yapma amacıyla kullanabilir.

Kullanıcı, belirtilen bilgilerle sınırlı olarak herhangi bir kısıtlama olmayacağını ve bu işlemler için gerekli izni

bu Sözleşme ile peşinen verdiğini kabul etmiştir.

4. LEM HİZMETİ VE KOŞULLARI

4.1. LEM İçin Aşağıda Yazılı Ön Koşulların Sağlanmış Olması Şarttır:

i. Kullanıcının Lisans Veren tarafından desteklenen/LEM sağlanan asgari versiyon ve sürümde Yazılıma

ve Kullanma Lisansına sahip olması,

ii. Yazılımın çalıştığı donanım ve sistemin/işletim sisteminin, Dokümantasyonda, Lisans Veren web

sitesinde ve sürüm dokümanlarında belirtilen minimum konfigürasyona uygun olması,

iii. Sipariş Formunda belirtilmeyen Kullanma Lisansları veya modüller için başka bir LEM satın alınması

ya da mevcut LEM’in kapsamının yeni bir fiyatlandırma ile genişletilmesi,

iv. Güncelleştirme hizmetlerinin sunulabilmesi için Kullanıcının gerekli teknik iletişim, teknik ön koşullar ve

alt yapı bağlantısına sahip olması.

4.2. Geçerlilik: Bu Sözleşmede kapsamında Kullanma Lisansı verilen Yazılım için LEM Hizmeti alınması

zorunludur, LEM Hizmetinin alınmaması Sözleşmenin ihlali olarak kabul edilir. Burada sağlanan haklar;

içerik, süre ve sunum şekli itibariyle Lisans Verenin takdirindedir. Lisans Veren, önceden haber vermeksizin

hizmetlerin süresini, içeriğini, koşullarını değiştirme veya tümden iptal etme haklarına sahiptir. Kullanıcı,

Yazılımın; (i) diğer Lisans Veren hizmetleri ve modülleriyle uyumlu çalışabilmesi ve (ii) Gelir İdaresi

Başkanlığı mevzuatı kapsamındaki Yazılımlar açısından; GİB tarafından öngörülen kriterlere uygun

çalışabilmesi için her zaman geçerli bir LEM Hizmet paketi bulunması gerektiğini bilmekte, kabul ve taahhüt

etmektedir.

4.3. LEM Süresi: LEM’in süresi, Kullanma Lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir (1) yıldır ve birer yıllık

periyotlarla kendiliğinden LEM Bedeline ait cari fiyatlar üzerinden yenilenir. Yeni dönem LEM bedelinin

dönem başından itibaren 1 (bir) ay içinde ödenmemesi halinde Lisans Verenin; LEM Sözleşmesini haklı

nedenle fesih ve/veya Kullanıcının LEM’den yararlanma hakkını teknik olarak askıya alma ve/veya sona

erdirme hakkı olacaktır. LEM’in herhangi bir nedenle sona ermesi ancak daha sonraki bir tarihte yeniden

alınması halinde; Kullanıcı, LEM alınmayan döneme ait LEM bedellerini, Lisans Veren’e ve/veya Yenidan

Satıcı’ya ödemekle yükümlü olacaktır. LEM’in herhangi bir sebeple sona ermesi halinde; Yazılımın ve/veya

herhangi bir modülünün hatalı çalışmasından veya çalışmamasından Lisans Veren sorumlu tutulamaz.

4.4. LEM’in sağladığı haklar Kullanma Lisansı satın alınan Yazılım için geçerlidir. Bu Sözleşmenin ve ilgili Sipariş

Formunun kapsamadığı Yazılımlar, modüller veya fonksiyonlar yönünden Lisans Verenin herhangi bir

sorumluluğu yoktur. LEM, Kullanıcıya Yazılımdan bağımsız kullanılabilecek, ayrılabilecek bir lisans hakkı

bahşetmez.

4.5. LEM Kapsamı

i. Lisans Güncelleme: Yazılım doğası gereği buglar, hatalar içermektedir ve Lisans Verenin Yazılımın

hata, bug barındırmadığına ilişkin bir taahhüdü yoktur. Bununla birlikte Lisans Veren, kendi uygun

gördüğü aralıklarla; Yazılımdaki bugların azaltılması için çeşitli yeni sürümler yayınlamaktadır. Takdir

yetkisi tamamen Lisans Verende olmak üzere; bug azaltılması için yayınlanan sürümler yeni/ek

fonksiyonlar da içerebilir.

Yazılıma ait LEM’in yürürlükte olduğu süre içinde ve LEM’in geçerlilik süresiyle bağlı olmak üzere

Kullanıcı; Lisans Verenin kendi takdirine bağlı olarak çıkaracağı ve yukarıda açıklanan bug azaltma

v.10.0.0

4

sürümlerinin kullanma lisansını; başka bir lisans bedeli ödemeksizin alma hakkını elde etmiş olur. LEM

kapsamında verilen kullanma lisansı, LEM’in herhangi bir nedenle sona ermesi halinde kendiliğinden

sona erer.

ii. Yazılımın çıkacak yeni versiyonları, bug azaltma amacı dışında yayınlanan bazı Lisans Veren veya

Üçüncü Şahıs Yazılım sürümleri ve geliştirmeleri, diğer Yazılımlar ve Üçüncü Şahıs Yazılımları LEM

kapsamı dışındadır.

iii. Kapsam Dışı Durumlar: Lisans Veren, LEM’in kusursuz, kesintisiz, hatasız, mükemmel olduğu veya

Kullanıcının özel ihtiyaçlarını ve/veya beklentilerini karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte

bulunmaz. Bu Sözleşmede LEM kapsamında olduğu açıkça belirtilmeyen tüm hizmetler (sayılanlarla

sınırlı olmamak üzere kapsam dışı hizmetler; kurulum, set yükleme, ürünler arasında geçiş işlemi,

versiyon geçiş işlemi, veri yedeklemesi, ürün kullanım eğitimi, uzaktan ya da yerinde verilecek destek

hizmetleri) LEM kapsamı dışındadır.

4.6. Yazılım ve Kullanma Lisans Bilgisi: LEM kapsamında kullanıcıya sağlanacak hakların öncesinde Lisans

Veren her zaman, Yazılımın Kullanım Lisans Bilgisi ve LEM’in satın alındığı Sözleşme numarası, şifre, lisans

anahtarı ve benzeri diğer bilgileri isteyip araştırma yapma hakkına sahiptir. Bu durumda Kullanıcı, Lisans

Verene gerekli her türlü kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

4.7. Yedekleme: Yazılımın, Üçüncü Şahıs Yazılımının ve bunların kullanılmasıyla oluşan verilerin yedeğini

(back-up) almaktan ve yedekleri kontrol etmekten münhasıran Kullanıcı sorumludur. LEM Hizmetinin yerine

getirilmesi sırasında Kullanıcı sisteminde oluşabilecek her türlü veri kaybına karşı gerekli önlemlerin alınması

Kullanıcının sorumluluğundadır. Lisans Verenin; Kullanıcı verileri, bilgileriyle ilgili bir taahhüdü bulunmadığı

gibi bunlara ilişkin olarak bir garantisi ve içeriğiyle ilgili sorumluluğu da yoktur.

4.8. Raporlama: Lisans Veren teknik imkânları dâhilinde LEM kapsamında kullanıcıya sunulan haklara ilişkin

işlem ve sonuç detaylarını kayıt altına alır. Bir ihtilaf halinde Lisans Veren tarafından tutulan kayıt ve raporlar

kesin delil teşkil eder.

4.9. Yeni Yazılım/Modül/Upgrade Kullanım Lisansı Alınması: Kullanıcı, yeni bir Yazılım lisansı satın alması,

upgrade etmesi ya da mevcut Yazılım Kullanma Lisansının kullanıcı sayısını artırması durumunda; mevcut

Yazılımın LEM bedeli ile yeni Yazılımın LEM bedeli arasındaki fiyat farkını ödemekle yükümlüdür.

5. GARANTİ KOŞULLARI

5.1. Lisans Veren, Yazılımın dijital ortamda sağlanan Dokümantasyonuyla esaslı ölçüde uyum içinde olması için

azami özeni göstermektedir. Lisans Veren; Yazılımın kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve Kullanıcının

özel ihtiyaçlarını ve/veya beklentilerini tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.

Yazılım Kullanıcı tarafından olduğu gibi kabul edilmelidir.

Lisans Veren; performans, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, ihlal bulunmaması dahil ancak

bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni hiçbir bir özel garanti vermemektedir.

5.2. Yazılımın içerisinde Üçüncü Şahısların işlettiği web sitelerinden alınan bilgiler, parametreler bulunabilir.

Lisans Veren, bu bilgi ve parametrelerin doğruluğunu veya güvenliğini hiçbir koşulda taahhüt veya garanti

etmez. İlgili üçüncü şahıs içeriklerinin ve söz konusu içerikler uyarınca hazırlanan veri, rapor ve benzeri

bilgilerin doğruluğunun Kullanıcı tarafından teyit edilmesi gerekmektedir.

5.3. Yazılım içinde yer alan Üçüncü Şahıs Yazılımlarının lisans ve garanti koşulları, söz konusu yazılımların

orijinal lisans sözleşmelerine/koşullarına tabidir.

5.4. Kullanıcı, Üçüncü Şahıs Yazılımı üzerinde söz konusu yazılımların orijinal lisans

sözleşmelerinde/koşullarında belirtilen sınırlı kullanım hakkı dışında bir hak veya lisans elde etmez.

5.5. Lisans Verenin, Üçüncü Şahıs Yazılımlarına ilişkin performans, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk,

ihlal bulunmaması, güvenilirlik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni herhangi bir

garanti taahhüdü yoktur. Kullanıcı, Üçüncü Şahıs Yazılımlarının lisans ve garanti koşullarına uygun

davranmayı kabul ve taahhüt eder. Üçüncü Şahıs Yazılımlarının lisans ve varsa garanti koşulları; ilgili

firmaların kendi web sitelerinde ve/veya üçüncü şahıs yazılımlarının bulunduğu klasörlerde ve/veya Lisans

Veren Yazılımı ile Kullanıcıya sağlanan kurulum dosyalarının içinde “Üçüncü Şahıs Bildirimleri” (Third Party

Notices.pdf) ve benzeri dosyalarda belirtilmiştir. Kullanıcı, bu Sözleşmeyle kullanma lisansı verilen herhangi

bir Üçüncü Şahıs Yazılımını, Lisans Veren Yazılımından bağımsız olarak ve/veya tek başına kullanamaz.

Kullanıcı, bu Sözleşmeyle sağlanan herhangi bir Üçüncü Şahıs Yazılımının tümünü veya bir bölümünü

çoğaltamaz, değiştiremez, işleyemez, kaynak koda dönüştüremez, alt lisansını veremez, kiralayamaz,

yayamaz ve dağıtamaz. Üçüncü Şahıs Yazılımlarına ilişkin lisans verenler, bu Sözleşmenin Üçüncü Şahıs

lehdarlarıdır ve bu Sözleşmeyi, doğrudan Kullanıcıya karşı bir yaptırım olarak kullanmaya yetkilidirler.

6. SORUMLULUK

6.1. Lisans Verenin; (i) Yazılımın kurulum, yükleme, başka yazılıma, sürüme veya versiyona geçiş işleminden;

(ii) Yedek alma, yedeklerin geri yüklenmesin işlemlerinden ve/veya bu işlemler yapılmış olmasına rağmen

ortaya çıkmış verilerdeki hata ve kayıplardan; (iii) Ürün kullanım eğitimi, destek ve yerinde destek

hizmetlerinden; (iv) Form ve rapor tasarımından; (v) Yazılımın yanlış, Dokümantasyona veya mevzuata

aykırı kullanılmasından; (vi) Donanım, işletim sistemi ve iletişim ağı (network) tasarımlarından, arızalarından

ve bağlantı hatalarından; (vii) Lisans Verene ait olmayan veritabanı yazılımı ve diğer yazılım hatalarından,

Üçüncü Şahıs Yazılımlarından; (viii) Voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden, virüs bulaşmasından ve

benzeri çevresel faktörlerden kaynaklanan hatalardan; (ix) Bilgi, veri ve yazılım kayıpları dahil her türlü

Kullanıcı hatası sonuçlarından; (x) Yazılımın kullanılması, başka yazılımlarla entegrasyonu sırasında

Kullanıcı sisteminde oluşabilecek her türlü veri kayıplarından ve gerekli önlemlerin alınmamasından dolayı

hiçbir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

v.10.0.0

5

6.2. Kullanıcı; (i) Yazılımı ya da Yazılım için gerekli lisans etkinleştirme anahtarını; ödünç veremez, kiralama gibi

bedelli veya bedelsiz hiçbir surette üçüncü kişilerin yararına sunamaz, kullandıramaz, alt lisansını veremez,

yeniden satamaz; (ii) bu Sözleşme ve sahip olduğu hakları kısmen ya da tamamen Üçüncü Şahıslara

devredemez; (iii) Lisansta belirtilen kullanıcı sayısını aşamaz, kullanıcı kopyası oluşturamaz; (iv) Yazılımı ya

da lisans etkinleştirme anahtarını hukuka aykırı, amacı dışında kullanamaz veya bunları yapması için

herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez ve bu yöndeki bir fiile iştirak edemez. Kullanıcı Yazılımın

kullanılması ile oluşan bilgilerin ve verilerin düzenli olarak yedeğinin alınmasından, gerekli güvenlik ve

koruyucu tedbirlerin alınmasından ve kontrol edilmesinden sorumludur. Kullanıcı tarafından Yazılımın

indirilmesi veya kullanılması için gerekli olan her türlü kullanıcı adı, şifre ve benzeri verilerin doğruluğundan,

güvenliğinden, saklanmasından ve üçüncü kişilerin bilgisine sunulmamasından Kullanıcı sorumludur. Söz

konusu verilerdeki yanlışlıklardan ve/veya bu bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek

kullanılması ya da Kullanıcı adına Yazılıma ya da Yazılım üzerinden ulaşılan yerlere erişim yapılmasından

Kullanıcı sorumludur.

6.3. Kullanıcı, Yazılımın kullanımına ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti ihracat yasaları, düzenlemeleri ve ilkeleri

dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yürürlükte bulunan tüm ulusal mevzuata, internet kullanımına

ilişkin kural ve yasalara uygun davranmakla yükümlüdür ve Yazılımı bu mevzuatın yasakladığı ülke veya

kurumlara kullandıramaz, ihraç edemez. Kullanıcı Üçüncü Şahıs Yazılımlarının kullanım ve ihracı

konusunda ilgili Üçüncü Şahıs Yazılım sözleşmelerindeki yükümlülüklere uymakla yükümlüdür. Kullanıcı; bu

maddeye aykırı davranışlarından doğabilecek zararlar için Lisans Vereni tazmin etmeyi kabul ve taahhüt

etmiştir.

6.4. Lisans Verenin, ağır kusur hali hariç olmak üzere; Yazılımın kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek (ihmal,

yanıltıcı beyan veya diğer sözleşme ihlali ya da haksız fiil iddiası dahil olmak üzere) maddi veya manevi

zararlarla, kayıplarla ve/veya taleplerle ilgili sorumluluğu; Yazılım Kullanma Lisansıyla ilgili Lisans Verene

ödenen “yazılım Kullanma Lisans bedeli” ile sınırlıdır. Lisans Veren; mali sonuçlardan ve veri kaybı, karkazanç

kaybı gibi dolaylı zararlardan, özel zararlardan ve/veya netice zararlarından ise hiçbir halde sorumlu

değildir.

6.5. LEM’de Sorumluluk: Kullanıcı, ağır kusur durumu hariç olmak üzere, Lisans Verenin bu Sözleşmenin LEM

uygulamaları yönünden ortaya çıkabilecek ihtilaflardaki sorumluluk sınırının Kullanıcının ilgili dönemde

ödediği LEM bedeli ile sınırlı olduğunu kabul etmiştir. Şu kadar ki Lisans Veren; (i) 6.1 maddesinde sayılan

hallerden doğacak zararlardan ve (ii) doğrudan zarar dışındaki kar-kazanç kaybı veya başka nedenle ortaya

çıkacak özel zararlardan, dolaylı zararlardan ve/veya netice zararlarından hiçbir halde sorumlu değildir.

7. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

7.1. Kullanma Lisansı bedelinin hiç ve/veya zamanında Lisans Veren ve/veya Yeniden Satıcı’ya ödenmemesi

durumunda; Kullanıcı başkaca bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden temerrüde düşer ve

Kullanma Lisansı bedelinin tamamı muaccel hale gelir. Bu durumda Lisans Veren, herhangi bir bildirimde

bulunmaksızın, Kullanıcı’nın Yazılım’a erişimini engelleyebilir ve/veya kullanma lisansını askıya alabilir

ve/veya bu Sözleşmeyi tazminatsız bir biçimde tek taraflı olarak sona erdirebilir. Lisansın askıya alınması,

lisans bedelini talep hakkını ortadan kaldırmaz. Böyle bir durumda Kullanıcı, Lisans Veren’den zarar- ziyan

ve benzeri iddia ve taleplerde bulunamaz. Kullanma Lisansı bedelinin Yeniden Satıcı tarafından Lisans

Veren’e ödenmemesi durumunda, Lisans Veren’in herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, Kullanıcı’nın

Yazılım’a erişimini askıya alma hakkı saklıdır.

7.2. Bu Sözleşmeye aykırı eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda Lisans Veren; takdiri kendisinde olmak

üzere, Sözleşmeyi askıya alma, hizmeti durdurma, haklı nedenle feshetme veya yasal yollara başvurma

hakkına sahiptir.

7.3. Lisans Veren ticaret ünvanı, telefon numarası, adres, vergi kimlik numarası, e-posta adresi gibi Kullanıcı

bilgilerini; Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüklerinin ifası ve bazı istatistikî değerlendirmeler için kayıt altına

alabilir, işleyebilir, dilediği biçimde süresiz olarak yararlanabilir, kullanabilir, bunları bir veritabanı üzerinde

tasnif edip süresiz olarak veritabanında tutabilir ve mevzuata uygun olarak yurt içine, yurt dışına ya da

iştiraklerine transfer edebilir. Kullanıcı, bilgilerinin Lisans Veren tarafından bu maddede belirtildiği şekilde

kaydedilmesine, işlenmesine ve kullanmasına izin vermiştir. Ayrıca Kullanıcı, Lisans Veren’in, Kullanıcı’nın

ticaret ünvanını, markasını, logosunu ve lisansını aldığı yazılım bilgilerini referans, tanıtım ve pazarlama

amacıyla internet, basılı ve görsel medya dahil dilediği mecralarda kullanmasına izin vermiştir.

7.4. Mücbir Sebep: Lisans Veren, kendi kontrolü dışında meydana gelen internet ve altyapı kesintilerinden,

servis sağlayıcı hizmetlerinden veya yasada sayılan mücbir sebep hallerinden dolayı oluşabilecek herhangi

bir gecikme veya yükümlülüklerin ifa edilememesinden kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu

olmayacaktır. Mücbir sebep halinin Lisans Verenin bu Sözleşmede yazılı yükümlülüklerini doğrudan

etkilemesi durumunda Lisans Verenin Sözleşmeyi tazminatsız ve tek taraflı feshetme hakkı saklıdır.

7.5. Kesin Delil Anlaşması: Anlaşmazlık halinde; Lisans Verenin tutmuş olduğu her türlü kayıt, rapor, belge,

doküman ve bilgisayar kayıtları anlaşmazlıkların çözümünde kesin delil teşkil eder.

7.6. Hakların Kullanılması: Bu Sözleşmeden doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kullanılmamış olması, o

haktan feragat edildiği anlamına gelmez.

7.7. Devir: Kullanıcı, Lisans Verenin önceden yazılı iznini almaksızın Sözleşmeden doğan hak ve

yükümlülüklerini Üçüncü Şahıslara kısmen veya tamamen devir ve temlik edemez. Bu türden devirler, Lisans

Verene karşı hüküm ifade etmez. Lisans Veren, Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini kendi sermaye

iştiraki veya hissedarlarının iştiraki olan Üçüncü Şahıslara devretmek hakkını haizdir.

7.8. Yetki: Bu Sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) İcra Daireleri ve

Mahkemeleri yetkilidir. Anlaşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır.

v.10.0.0

6

7.9. Tebligat: Bu Sözleşme ile ilgili tüm uyarı ve bildirimler Kullanıcının kurulum ya da etkinleştirme sırasında

girmiş olduğu ya da bir şekilde Lisans Verene bildirmiş olduğu elektronik posta adresine yapılır. Kullanıcı,

bu adrese yapılan bildirimin yetkisiz kişilerce tebellüğ edildiği iddiasında bulunamaz. Bu elektronik posta

adresine yapılan bildirimler hukuken geçerli tebligatın sonuçlarını doğurur. Taraflar, bu adrese yapılan

tebligatlar iade edilse bile, hukuken geçerli tebligatla aynı sonucu doğuracağını kabul etmektedir.

7.10. Bu belgede geçen tanımların, ifadelerin yorumunda Lisans Verenin web sitesinde ilan edilen lisans

yönergeleri ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu dikkate alınır.

8. ÖZEL KOŞULLAR:

8.1. Logo Mind Insight ürünü için 5.4. madde yerine, aşağıdaki madde geçerli olacaktır;

Kullanıcı, Üçüncü Şahıs Yazılımı veya markaları üzerinde söz konusu yazılımların orijinal lisans

sözleşmelerinde/koşullarında belirtilen sınırlı kullanım hakkı dışında bir hak veya lisans elde etmez.

8.2. Logo Mind Insight ürünü için aşağıdaki madde sözleşmeye eklenmiştir;

Kullanıcı; Yazılımı ve Üçüncü Şahıs Yazılımlarını, fikri mülkiyet hakları Lisans Verene ait olan ve/veya Lisans

Veren ya da onaylı çözüm ortakları tarafından Lisans Veren yazılımlarıyla entegre şekilde çalışmak üzere

lisanslanan yazılımların ürettiği veriler dışında başka bir verinin analizi için kullanamaz.

8.3. Logo Mind Insight ve Logo Wings ürünleri için 6.3. madde yerine, aşağıdaki madde geçerli olacaktır;

Kullanıcı, Yazılımın kullanımına ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti, ABD, ABD OFAC, İngiltere ve Avrupa

Birliği ihracat yasaları, düzenlemeleri ve ilkeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yürürlükte

bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun

davranmakla yükümlüdür ve Yazılımı bu mevzuatın yasakladığı ülke veya kurumlara kullandıramaz, ihraç

edemez. Kullanıcı Üçüncü Şahıs Yazılımlarının kullanım ve ihracı konusunda ilgili Üçüncü Şahıs Yazılım

sözleşmelerindeki yükümlülüklere uymakla yükümlüdür. Kullanıcı; bu maddeye aykırı davranışlarından

doğabilecek zararlar için Lisans Vereni tazmin etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.